Home » Apps » Parenting » Min Familie – alt på ett sted

Min Familie – alt på ett sted

The app was not found in the store. :-(

Min Familie er den perfekte appen for å organisere hverdagen, enten om det er for foreldre som skal organisere familien, samboere eller bokollektivet.

Alle aktiviteter og informasjon samles i en delt kalender, huskeliste og handleliste slik at foreldre kan hjelpe barna organisere hverdagen og vise versa. Da har alle til enhver tid full oversikt over aktiviteter og gjøremål.

Min Familie er en familieplanlegger som er helt gratis og åpen for alle – uansett om du er Telenor-kunde eller ikke!

DELT KALENDER
Dere får en delt kalender som viser hva alle skal dag for dag, og uke for uke. Mens en vanlig kalender stort sett er ment for én person er kalenderen i Min Familie en bra kalender for hele familien! Familiekalenderen kan også enkelt integreres med appen Min Fotball, som gir automatisk oversikt over alle kamper og treninger. Man kan selvfølgelig også integrere denne med andre kalendere som Outlook, Google og Yahoo.

DELT HANDLELISTE
Delt handleliste gjør handleturen enklere! Hele familien kan fylle på handlelisten, og den oppdateres automatisk hos alle. Har samboeren dratt på butikken og du ser at noe mangler i kjøleskapet? Legg det i handlelisten, så oppdateres den mens den andre står i butikken!
Du kan også søke på oppskrifter i Min Familie og legge dem rett i en delt handleliste.

DELTE HUSKELISTER OG OPPGAVEFORDELING
Min Familie hjelper dere å delegere oppgaver i hjemmet. Med delt huskeliste og oversikt over oppgaver blir det enkelt å samarbeide om det som må pakkes til hytteturen, eller lag en oppgaveliste som barna må gjøre for å få ukepenger.

I Min Familie finner du også ferdige lister til for eksempel helgevask, pakkeliste til ferie eller barnebursdag – som hjelper deg litt i gang med huskelister og planlegging!

OPPSKRIFTER OG MIDDAGSPLANLEGGEREN
Vi tilbyr oppskrifter fra både MatPrat og matbloggen Mat På Bordet, og hver søndag finner du forslag til en ny ukemeny. Du kan også søke i oppskrifter fra MatPrat, legge ingrediensene rett i en delt handleliste, og bruke middagsplanleggeren til hvilken dag dere skal spise det. Enkelt for alle å følge med på hva det er til middag, og enda enklere å planlegge middag og handleliste.

LITT HEMMELIG
Det er ikke alltid lett å huske passord til WiFi og Netflix. I Min Familie finner du «Litt Hemmelig» som du kan gi ekstra sikkerhet med en pinkode. Her kan dere få hjelp til å huske passord, og lagre viktig informasjon som reiseforsikring og innboforsikring, garantier og kvitteringer. Samlet alt på ett sted, så har de i familien med pinkode tilgang.

POSTEN
Min Familie samarbeider med Posten. I Postkassa i Min Familie kan dere enkelt bestille digitalt frimerke, eller sende post fra egen postkasse. Med Posten kan du også bestille Norgespakken, eller logge inn på Digipost.

HVOR ER DERE?
Nå kan du enkelt få beskjed når barna kommer eller går hjemmefra eller på skolen. Legg inn steder som hjem, skole og jobb, så har dere full oversikt over når de andre kommer og går. Funksjonen gjør at du kan finne unger eller finne venner på en trygg og enkel måte.

Gjør hverdagen enklere – kom i gang med Min Familie i dag!
My Family is the perfect app for organizing everyday life, whether it’s for parents who are organizing their family, cohabitants, or book community.
 
All activities and information are gathered in a shared calendar, to-do list and shopping list so that parents can help children organize their daily lives and vice versa. Then everyone at all times has a full overview of activities and tasks.
 
My Family is a family planner who is completely free and open to everyone – whether you are a Telenor customer or not!
 
SHARED CALENDAR
You get a shared calendar showing what everyone should do day by day and week by week. While a regular calendar is mostly meant for one person, the calendar in My Family is a good calendar for the whole family! The family calendar can also be easily integrated with the My Football app, which provides automatic overview of all matches and trainings. One can of course also integrate this with other calendars such as Outlook, Google and Yahoo.
 
SHARED SHOP LIST
Shared shopping list makes your shopping trip easier! The whole family can fill in the shopping list and it is updated automatically by everyone. Has the cohabitant gone to the store and you see that something is missing in the refrigerator? Put it in the shopping list, then update it while the other is in the store!
You can also search for recipes in My Family and place them right in a shared shopping list.
 
SHARED HOUSING LIST AND TASK DISTRIBUTION
My Family helps you delegate tasks at home. With a shared to-do list and an overview of tasks, it is easy to collaborate on what needs to be packed for the cabin trip, or create a task list that the children must do to get weekly money.
 
In My Family you will also find ready-made lists for, for example, weekend laundry, package list for holidays or children’s birthday – which will help you get started with your to-do list and planning!
 
RECORDS AND DINING PLANTS
We offer recipes from both MatPrat and the food blog Food On Board, and every Sunday you will find suggestions for a new weekly menu. You can also search for recipes from MatPrat, add the ingredients straight into a shared shopping list, and use the dinner planner to which day you are going to eat it. Easy for anyone to keep track of what it is for dinner and even easier to plan dinner and shopping list.
 
A LITTLE SECRET
Remembering passwords for WiFi and Netflix is ​​not always easy. In My Family you will find “Little Secret” that you can provide extra security with a PIN. Here you can get help to remember passwords, and store important information such as travel insurance and home insurance, guarantees and receipts. All in all in one place, then they have in the family with pin code access.
 
THE MAIL
My Family cooperates with Posten. In Mailbox in My Family you can easily order digital stamp, or send mail from your own mailbox. With Posten you can also order the Norwegian package, or log in to Digipost.
 
WHERE ARE YOU?
Now you can easily get notified when the children come or leave home or at school. Enter places like home, school and work, and you have a full overview of when the others come and go. The feature allows you to find kids or find friends in a safe and easy way.

Make everyday life easier – get started with My Family today!
Generelle oppdateringer og feilretting i denne versjonen.

App Name Min Familie - alt på ett sted
Genre Apps, Parenting
Size 76.7 MB
Requirement Android 4.3+
Get it On Google Play
Package Name no.telenor.salt
Rating ( 290)
Installs 50,000+

Leave a Comment