Home » Apps » Weather » SHMUapp

SHMUapp

  • SHMUapp Screenshot
  • SHMUapp Screenshot
  • SHMUapp Screenshot
  • SHMUapp Screenshot
  • SHMUapp Screenshot
  • SHMUapp Screenshot
  • SHMUapp Screenshot
  • SHMUapp Screenshot
  • SHMUapp Screenshot
  • SHMUapp Screenshot

Aktuálne informácie o počasí priamo z webu SHMÚ!

SHMUapp nie je oficiálna aplikácia SHMÚ, vznikla na podnet užívateľov a je dočasnou alternatívou.

1. Miesto v hlasovaní 4ka Android Code 2019 – Slovenské aplikácie (všeobecne)

Pred nahlásením chyby prosím skontrolujte stránku www.shmu.sk, ak sa informácia nezobrazuje korektne tam (výpadky radarov, modelu Aladin), nebude sa zobrazovať ani v rámci aplikácie

Aplikácia obsahuje nasledovné časti, ich popis je uvedný v sekcii pomocník.

Model Aladin
Aktuálne počasie
Textová predpoveď
Radary
Úhrn zrážok
Výstrahy
Web SHMÚ

Páči sa Vám aplikácia? Ohodnoťte ju!

Vaše návrhy na zlepšenie môžete posielať na [email protected]

Riešenie problémov

1. Aplikácia po aktualizácii nejde spustiť
V tomto prípade je potrebné odstrániť dáta aplikácie, alebo aplikáciu reinštalovať

2. Aplikácia nesťahuje žiadne dáta
Buď je problém s pripojením na internet, alebo je tiež možné, že SHMÚ zmenilo stránku

Ak udelíte aplikácii prístup k polohe, budete dostávať notifikácie výstrah pre danú lokalitu, vaša poloha bude vykreslená v mape a v produktoch si môžete vybrať lokalitu, ktorá je k vám najbližšie.

Aplikácia zbiera anonymné údaje o používaní aplikácie za účelom jej vylepšovania. Používateľ vyslovuje inštaláciou súhlas na zber týchto anonymných údajov.

Používateľ aplikácie sťahuje dáta priamo z webu SHMÚ a využíva ich výhradne pre vlastnú potrebu. Aplikácia slúži ako zjednodušený prehliadač webu SHMÚ s doplnkami. Dáta v rámci aplikácie sú poskytované bez záruky. Smerodajný je vždy web SHMÚ.

Všetky informácie, texty a elektronické obrázky, ktoré obsahuje server http://www.shmu.sk sú duševným vlastníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu a nesmú byť reprodukované alebo použité iným spôsobom, ako pre vlastnú potrebu, bez súhlasu SHMÚ.
Current weather information directly from SHMI!

SHMUapp is not an official SHMI application , it was created at the instigation of users and is a temporary alternative.

1. Voting site 4ka Android Code 2019 – English Apps (general)

Before reporting an error, please check www.shmu.sk if the information is not displayed correctly there (radar failures, Aladin model), it will not be displayed within the application either

The application contains the following sections, which are described in the help section.

Aladdin Model
Current weather
Text Prediction
Safety
Total rainfall
Warnings
SHMI website

Do you like the app? Rate it!

You can send your suggestions for improvement to [email protected]

Troubleshooting

1. The application cannot be started after the update
In this case, you need to delete the app data, or reinstall the app

2. The application does not download any data
Either there is a problem with your internet connection, or it’s possible that SHMI has changed the page

By granting the app access to a location, you will receive alert notifications for that location, your location will be plotted on a map, and you can select the location closest to you in your products.

The app collects anonymous data about the use of the app to improve it. By installing, the user agrees to collect this anonymous data.

The user of the application downloads the data directly from the SHMI web site and uses it solely for its own use. The application serves as a simplified browser of SHMI web with add-ons. Data within the application is provided without warranty. The SHMI website is always decisive.

All information, texts and electronic images contained in the server http://www.shmu.sk are intellectual property of the Slovak Hydrometeorological Institute and may not be reproduced or used in any way other than for their own use, without the consent of SHMI.

Pridaná možnosť zvoliť rýchlosť vetra v km/h pre aktuálne počasie.

App Name SHMUapp
Genre Apps, Weather
Size 5.8 MB
Requirement Android 4.1+
Get it On Google Play
Package Name sk.earendil.shmuapp
Rating ( 13432)
Installs 100,000+

Leave a Comment